Արցախի գիտական կենտրոնում իրականացվել են 3 գիտական թեմաներ

1. «Պարարտանյութերի և մելիորանտի ազդեցությունը դաշտային մշակաբույսերի երաշտադիմացկունության և բերքատվության վրա Արցախի նախալեռնային գոտու անջրդի պայմաններում» թեմայով (ղեկավար ՝ Ս.Բ. Գալստյան),

 2.«Արցախի հանրապետության նախա­լեռնային գոտում կարտոֆիլի ցանքերում օրգանոհանքային պարարտանյութերի և աճի խթանիչի կիրառման տնտե­սա­էկոլոգիական արդյունավետության հե­տա­­զոտությունը» թեմայով /ղեկավար՝ Մ.Հ. Գալստյան/,

3. «ԱՀ Լեռնային երկրագործությունում հողի մշակման նոր էներգախնայող տեխ­նոլոգիաների և լիակատար մեքենայի մշակում և արտադրական փորձարկում» թեմայով /ղեկավար՝ Պ.Ա. Տոնապետյան/:

Հաշվետու տարում շարունակվել են համատեղ աշխատանքները Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետական համա­լ­սարանի գիտնականների հետ կապված հողի բարելավիչ համարվող պոլիմերահանքային «ՊՄՄ» նյութի հետ: Լաբորատոր և դաշտային պայմաններում հետազոտվում են նշված հավելանյութի ազդեցությունը հողի ջրային ռեժիմի կարգավորման և մշակաբույսերի բեր­քա­տվության ավելացման վրա բնական պայմաններում:

Համալսարանի և Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմ­նա­հար­ցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի հետ համատեղ իրականացվել են 4 գիտական ծրագրեր հետևյալ թեմաներով.

1. «Ոռոգման և արդյունաբերական նպա­տա­կ­ներով ջրի խնայողության արդի խնդիրները անդրկովկասյան անդրսահ­մանային ջրային համակարգերում» /ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Վ.Թոքմաջյան/

2. «Հայաստանի և Արցախի ջրային ռեսուրսների արդյունավետության բարձ­րա­ց­ման ուղիները կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում» /ղեկա­վար՝ տ.գ.դ,պրոֆեսոր Վ. Հ. Թոքմաջյան/,

3. «Բնական պայմաններում մշկաբույսերի բերքատվության բարձրացմանն ուղղված հողի ֆիլտրացիոն հատկությունների վրա ազդող մելիորանտների կիրառման նոր տեխնոլոգիաներ»/ղեկավար՝ տ.գ.դ,պրոֆեսոր  Հ.Վ. Թոքմաջյան/,

4. «Ջրամբարի տղմակալման և պատվարի փլուզման հաշվարկային մեթոդներ» /ղեկավար՝ տ.գ.դ, պրոֆեսոր Պ.Ա.Բալջյան/:

Համալսարանի և ԱՀ ջրային կոմիտեի հետ համատեղ իրականացվել են 2 գիտական ծրագրեր հետևյալ թեմաներով.

1.«Ջրային համակարգերի հիդրավ­լի­կա­կան հաշվարկների կատարելագործում» /ղեկավար՝ տ.գ.դ, պրոֆեսոր Պ.Ա.Բալջյան/,

2.«Ջրային համակարգերի անվտանգ շահա­­գործմանն ուղղված մեթոդների մշակում» /ղեկավար՝ տ.գ.դ, պրոֆեսոր Ա.Յ. Մարգարյան/:

Համալսարանի և «Լույս»  մշակույթային, գիտական, կրթական հիմնադրամի հետ համա­տեղ իրականացվել է հետևյալ թեմայով գիտական ծրագիրը՝ «Ամարաս վանքային համալիրի վերականգնման և օգտագործման հիմնախնդիրները» /ղեկա­վար՝ դոցենտ Մ.Կ. Տիտանյան/: